projects

  • Shanghai Mobile Office Building

  • Zhejiang artificial intelligence town

  • Guangzhou Shenzhen Center

  • Shanghai Zhongshan Park Shopping Center

  • Local Taxation Bureau of Zhejiang Province

  • L'Oreal (China) Co., Ltd.

  • Guangdong Power Grid Guangzhou Power Supply Branch

  • Beijing Hospital Old North Building